Phân tích cái tôi trong bài thơ Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ

Ph√¢n t√≠ch c√°i t√¥i trong b√Ýi th∆° B√Ýi ca ng·∫•t ng∆∞·ªüng c·ªßa Nguy·ªÖn C√¥ng Tr·ª© l√Ý m·ªôt trong nh·ªØng ƒë·ªÅ vƒÉn th∆∞·ªùng g·∫∑p khi c√°c em h·ªçc v·ªÅ b√Ýi th∆° n√Ýy. V·ªõi m·ª•c ƒë√≠ch cung c·∫•p th√™m cho c√°c em m·ªôt t∆∞ li·ªáu vƒÉn m·∫´u c√≥ √≠ch, H·ªçc247 ƒë√£ bi√™n so·∫°n v√Ý t·ªïng h·ª£p b√Ýi vƒÉn Ph√¢n t√≠ch c√°i t√¥i trong b√Ýi th∆° B√Ýi ca ng·∫•t ng∆∞·ªüng. Chi ti·∫øt b√Ýi vƒÉn m·∫´u, c√°c em c√≥ th·ªÉ tham kh·∫£o t·∫°i ƒë√¢y. Ngo√Ýi ra, ƒë·ªÉ n·∫Øm v·ªØng nh·ªØng n·ªôi dung c·∫ßn ƒë·∫°t khi h·ªçc ti·∫øt vƒÉn n√Ýy, c√°c em c√≥ th·ªÉ tham kh·∫£o th√™mb√Ýi gi·∫£ng B√Ýi ca ng·∫•t ng∆∞·ªüng.

Contents

A. Sơ đồ tóm tắt gợi ý

B. D√Ýn b√Ýi cho ti·∫øt

1. M·ªü b√Ýi

 • Gi·ªõi thi·ªáu s∆° l∆∞·ª£c v·ªÅ t√°c gi·∫£:
  • Nguy·ªÖn C√¥ng Tr·ª© (1778 ‚Äì 1858), l√Ý m·ªôt √¥ng quan vƒÉn v√µ song to√Ýn, c√≥ c√¥ng lao khai kh·∫©n ƒë·∫•t hoang, l·∫•n bi·ªÉn, l·∫≠p th√™m l√Ýng x√£.
 • Gi·ªõi thi·ªáu s∆° l∆∞·ª£c v·ªÅ B√Ýi ca ng·∫•t ng∆∞·ªüng v√Ý c√°i t√¥i c·ªßa Nguy·ªÖn C√¥ng Tr·ª©
  • ƒê√¢y l√Ý b√Ýi th∆° ƒë∆∞·ª£c t√°c gi·∫£ vi·∫øt khi ƒë√£ th√Ýnh danh, l√Ý b√Ýi th∆° t·ªïng k·∫øt v·ªÅ cu·ªôc ƒë·ªùi v√Ý kh·∫≥ng ƒë·ªãnh c√°i t√¥i (b·∫£n ng√£) c·ªßa Nguy·ªÖn C√¥ng Tr·ª©.

2. Th√¢n b√Ýi

 • N√™u t√≥m l∆∞·ª£c v·ªÅ ‚Äúc√°i t√¥i‚Äù c·ªßa Nguy·ªÖn C√¥ng Tr·ª©: ƒë√≥ l√Ý c√°i t√¥i ‚Äúng√¥ng‚Äù, m·ªôt c√°i t√¥i ng·∫•t ng∆∞·ªüng v·ªõi ch√≠nh b·∫£n th√¢n v√Ý v·ªõi ƒë·ªùi.
 • ƒê·ªÉ l√Ým r√µ ƒë∆∞·ª£c c√°i ‚Äúng·∫•t ng∆∞·ªüng‚Äù c·ªßa m√¨nh, Nguy·ªÖn C√¥ng Tr·ª© ƒë√£ ch·ªçn th·ªÉ h√°t n√≥i ƒë·ªÉ b√Ýy t·ªè t∆∞ t∆∞·ªüng c·ªßa m√¨nh.
 • Gi·∫£i th√≠ch nghƒ©a c·ªßa t·ª´ ‚Äúng·∫•t ng∆∞·ªüng‚Äù: ng·∫•t ng∆∞·ªüng l√Ý t·ª´ ch·ªâ ch·ªó cheo leo d·ªÖ ƒë·ªï, d·ªÖ r∆°i. Nh∆∞ng ƒë·∫∑t v√Ýo vƒÉn c·∫£nh c·ªßa b√Ýi th∆°, ng·∫•t ng∆∞·ªüng l·∫°i ƒë∆∞·ª£c hi·ªÉu l√Ý m·ªôt con ng∆∞·ªùi kh√°c ƒë·ªùi, m·ªôt c√°ch s·ªëng kh√°c ƒë·ªùi v√Ý b·∫•t ch·∫•p m·ªçi ng∆∞·ªùi.
 • Ng·∫•t ng∆∞·ªüng tr√™n h√Ýnh tr√¨nh ho·∫°n l·ªô
  • ƒê·ªÅ cao vai tr√≤ v√Ý √Ω th·ª©c tr√°ch nhi·ªám, b·ªïn ph·∫≠n c√° nh√¢n ‚Äúv≈© tr·ª• n·ªôi m·∫°c phi ph·∫≠n s·ª±‚Äù.
  • ‚Äú√îng Hi VƒÉn‚Äù: th√°i ƒë·ªô t·ª± tr√Ýo, t·ª± t√¥n ƒë·ªôc ƒë√°o.
  • T·ª± √Ω th·ª©c ƒë∆∞·ª£c ra l√Ým quan l√Ý s·∫Ω m·∫•t t·ª± do (v√Ýo l·ªìng) nh∆∞ng ƒë√¢y l√Ý ph∆∞∆°ng ti·ªán ƒë·ªÉ √¥ng th·ªÉ hi·ªán t√Ýi nƒÉng v√Ý ho√Ýi b√£o ƒë∆∞·ª£c c·ªëng hi·∫øn s·ª©c m√¨nh ph·ª•c v·ª• nh√¢n d√¢n.
  • Ngh·ªá thu·∫≠t: ƒëi·ªáp t·ª´ ‚Äúkhi‚Äù k·∫øt h·ª£p v·ªõi th·ªß ph√°p ki·ªát k√™ nh·∫±m n√™u kh·∫≥ng ƒë·ªãnh t√Ýi thao l∆∞·ª£c, vƒÉn ch∆∞∆°ng c·ªßa t√°c gi·∫£.
  • ‚ÄúKhi Th·ªß khoa, khi Tham t√°n, khi T·ªïng ƒë·ªëc ƒê√¥ng‚Äù, ‚ÄúL√∫c b√¨nh T√¢y‚Äù, ‚ÄúPh·ªß do√£n Th·ª´a Thi√™n‚Äù‚áí s·ª± thay ƒë·ªïi ch·ª©c v·ª• li√™n t·ª•c, kh√¥ng ch·ªãu ·ªü y√™n m·ªôt v·ªã tr√≠ nh·∫•t ƒë·ªãnh.

‚áí Ng·∫•t ng∆∞·ªüng l√Ý l·ªùi t·ª± kh·∫≥ng ƒë·ªãnh, s·ª± ƒë√°nh gi√° cao t√Ýi nƒÉng, nh√¢n c√°ch v√Ý phong c√°ch t√Ýi t·ª≠, ph√≥ng t√∫ng.

 • Ng·∫•t ng∆∞·ªüng khi v·ªÅ h∆∞u
  • T·ª± h√Ýo khi ƒë√£ tr·∫£ xong m√≥n n·ª£ v·ªõi nh√¢n d√¢n ƒë·ªÉ v·ªÅ qu√™ ‚Äúgi·∫£ t·ªï chi ni√™n‚Äù.
  • Th√°i ƒë·ªô c·ªßa Nguy·ªÖn C√¥ng Tr·ª© khi v·ªÅ h∆∞u:
   • C∆∞·ª°i b√≤ v√Ýng c√≥ ƒëeo ƒë·∫°c r·ªùi kh·ªèi kinh ƒë√¥ ‚áí ng·∫°o ngh·ªÖ, tr√™u ng∆∞∆°i, coi th∆∞·ªùng d∆∞ lu·∫≠n, ƒë·∫°t ƒë·∫øn ƒë·ªô cao c·ªßa ph·∫©m c√°ch v√Ý t√Ýi tr√≠.
   • T·ª´ m·ªôt ‚Äútay ki·∫øm cung‚Äù nay tr·ªü v·ªÅ v·ªõi d√°ng d·∫•p c·ªßa m·ªôt nh√Ý tu h√Ýnh ‚Äúd·∫°ng t·ª´ bi‚Äù.
   • T√¢m tr·∫°ng t·ª´ s·ª± thanh th·∫£n, nh·∫π nh·ªèm th√Ýnh s·ª± ng·∫≠m ng√πi.
  • L·ªëi s·ªëng khi v·ªÅ h∆∞u
   • L√™n ch√πa c√πng ƒë√Ýo h√°t ‚áí kh√°c ng∆∞·ªùi, kh√°c ƒë·ªùi
   • H∆∞·ªüng l·∫°c: ca, t·ª≠u, c·∫Øc, t√πng.
   • Coi th∆∞·ªùng ƒë∆∞·ª£c m·∫•t v√Ý s·ª± khen ch√™ c·ªßa mi·ªáng ƒë·ªùi.

⇒ Thái độ thanh lạc, thỏa thích, phóng túng, tự do, coi nhẹ được mất, hơn thua ở đời.
⇒ Cuộc sống tự do, tự tại vượt lên mọi thói tục của một bậc phong lưu, không ngại khẳng định cá tính của mình.

 • Kh·∫≥ng ƒë·ªãnh c√° t√≠nh c·ªßa b·∫£n th√¢n
  • Ch·∫≥ng Tr√°i, Nh·∫°c c≈©ng v√Ýo ph∆∞·ªùng H√Ýn, Ph√∫,

Nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung,

Trong triều ai ngất ngưởng như ông!

 • ƒê·∫∑t m√¨nh ngang h√Ýng v·ªõi c√°c b·∫≠c c√¥ng th·∫ßn, danh t∆∞·ªõng Trung Hoa th·ªùi x∆∞a ‚áí t·ª± h√Ýo v·ªÅ s·ª± nghi·ªáp c·ªëng hi·∫øn cho ƒë·∫•t n∆∞·ªõc.
 • Nghƒ©a vua ‚Äì t√¥i ‚áí kh·∫≥ng ƒë·ªãnh t·∫•m l√≤ng trung qu√¢n, √°i qu·ªëc, m·ªôt l√≤ng v√¨ n∆∞·ªõc v√¨ d√¢n.

‚áí T·ª± h√Ýo, s·∫£ng kho√°i, t·ª± tin th·ªÉ hi·ªán c√°i t√¥i c√° nh√¢n

3. K·∫øt b√Ýi

 • N·ªôi dung: B√Ýi th∆° l√Ým n·ªïi r√µ c√°i t√¥i c·ªßa m·ªôt Nguy·ªÖn C√¥ng tr·ª© kh√≠ ch·∫•t t√Ýi hoa, m·ªôt phong c√°ch s·ªëng t√Ýi t·ª≠, kh√¥ng v∆∞·ªõng t·ª•c c≈©ng kh√¥ng tho√°t li, ƒë·ªÉ t·ª´ ƒë√≥ t·∫°o n√™n s·ª± ng·∫•t ng∆∞·ªüng c·ªßa √¥ng.
 • Ngh·ªá thu·∫≠t:
  • C√°ch ng·∫Øt nh·ªãp t·∫°o t√≠nh nh·∫°c cho t√°c ph·∫©m, ƒë·ªìng th·ªùi th·ªÉ hi·ªán phong th√°i ung dung.
  • S·ª≠ d·ª•ng nhi·ªÅu t·ª´ H√°n Vi·ªát, ƒëi·ªÉn c·ªë th·ªÉ hi·ªán t√Ýi hoa, tr√≠ tu·ªá c·ªßa t√°c gi·∫£.
  • B√Ýi h√°t n√≥i mang ƒë·∫≠m ch·∫•t th∆° v√Ý b·ªôc l·ªô t√≠nh c√°ch ph√≥ng kho√°ng, t·ª± do, b·∫£n lƒ©nh.

C. B√Ýi vƒÉn m·∫´u

ƒê·ªÅ b√Ýi: Ph√¢n t√≠ch c√°i t√¥i trong b√Ýi th∆° B√Ýi ca ng·∫•t ng∆∞·ªüng c·ªßa Nguy·ªÖn C√¥ng Tr·ª©

G·ª£i √Ω l√Ým b√Ýi:

Nguy·ªÖn C√¥ng Tr·ª© m·ªôt √¥ng quan l·ªõn vƒÉn v√µ to√Ýn t√Ýi d∆∞·ªõi tri·ªÅu Nguy·ªÖn. Ng∆∞·ªùi ta nh·ªõ ƒë·∫øn √¥ng v·ªõi c√¥ng lao khai kh·∫©n ƒë·∫•t hoang, l·∫•n bi·ªÉn, l·∫≠p n√™n hai x√£ Kim S∆°n (Ninh B√¨nh) v√Ý Ti·ªÅn H·∫£i (Th√°i B√¨nh). Ng∆∞·ªùi ta c≈©ng kh√¥ng qu√™n m·ªôt nh√Ý th∆° v·ªõi nh·ªØng v·∫ßn th∆° ƒë·∫ßy kh·∫©u kh√≠ c·ªßa m·ªôt b·∫≠c ch√≠nh nh√¢n qu√¢n t·ª≠ v·ªÅ ch√≠ nam nhi ph·ª•ng s·ª± ƒë·∫•t n∆∞·ªõc, v·ªÅ c√°i t√¥i ng·∫•t ng∆∞·ªüng c·ªßa m·ªôt con ng∆∞·ªùi hi·ªÉu r√µ v·ªÅ m√¨nh, v·ªÅ x√£ h·ªôi m√Ý m√¨nh ƒëang s·ªëng. N·∫øu nh∆∞ Ch√≠ anh h√πng tr√Ýn ƒë·∫ßy kh√≠ ph√°ch c·ªßa ng∆∞·ªùi tu·ªïi tr·∫ª, th√¨ B√Ýi ca ng·∫•t ng∆∞·ªüng, ƒë∆∞·ª£c vi·∫øt l√∫c √¥ng ƒë√£ th√Ýnh danh, l√Ý b√Ýi th∆° t·ªïng k·∫øt v·ªÅ cu·ªôc ƒë·ªùi v√Ý kh·∫≥ng ƒë·ªãnh c√°i t√¥i (b·∫£n ng√£) c·ªßa c·ª• Th∆∞·ª£ng Tr·ª©.

—–ƒê·ªÉ tham kh·∫£o n·ªôi dung ƒë·∫ßy ƒë·ªß c·ªßa t√Ýi li·ªáu, c√°c em vui l√≤ng t·∫£i v·ªÅ m√°y ho·∫∑c xem tr·ª±c tuy·∫øn—–

K·∫øt th√∫c b√Ýi th∆°, t√°c gi·∫£ bu√¥ng m·ªôt c√¢u l·∫•p l·ª≠ng ‚ÄúTrong tri·ªÅu ai ng·∫•t ng∆∞·ªüng nh∆∞ √¥ng!‚Äù C√¢u th∆° hi·ªán l√™n v·ª´a kh·∫≥ng ƒë·ªãnh, v·ª´a th·ªÉ hi·ªán s·ª± ca ng·ª£i, t·ª± h√Ýo, l·ªùi t·ª± b·∫°ch c·ªßa √¥ng, hay l·ªùi nh·∫≠n x√©t c·ªßa ng∆∞·ªùi ƒë·ªùi, hay ƒë√≥ ch√≠nh l√Ý m·ªôt l·ªùi ch·∫ø gi·ªÖu ƒë·∫ßy ·∫©n √Ω. Nh∆∞ v·∫≠y, ng∆∞·ªùi ƒë·ªçc c√≥ th·ªÉ th·∫•y ƒë∆∞·ª£c c√°i t√¥i c·ªßa ch√≠nh t√°c gi·∫£ ƒë∆∞·ª£c th·ªÉ hi·ªán trong c√°ch s·ªëng ‚Äúng·∫•t ng∆∞·ªüng‚Äù c·ªßa √¥ng. Nh∆∞ng c√≥ th·ªÉ th·∫•y ƒë∆∞·ª£c r·∫±ng, Nguy·ªÖn C√¥ng Tr·ª© l√Ý m·ªôt ng∆∞·ªùi c√≥ th·ª±c t√Ýi, danh th·ª±c m·ªõi ƒëƒ©nh ƒë·∫°c t·ª± x·∫øp v·ªã th·∫ø m√¨nh trong l·ªãch s·ª≠ v√Ý ph·∫£i ‚Äúv·∫πn ƒë·∫°o vua t√¥i‚Äù. T·ª´ ‚Äútay ng·∫•t ng∆∞·ªüng‚Äù, ‚Äú√îng ng·∫•t ng∆∞·ªüng‚Äù ƒë·ªÉ ng∆∞·ªùi ƒë·ªçc nh·∫≠n ra ƒë∆∞·ª£c kh√≠ ch·∫•t t√Ýi hoa c·ªßa √¥ng, m·ªôt phong c√°ch s·ªëng t√Ýi hoa, t√Ýi t·ª≠, kh√¥ng v∆∞·ªõng t·ª•c c≈©ng kh√¥ng tho√°t li, ƒë·ªÉ t·ª´ ƒë√≥ t·∫°o n√™n c√°i t√¥i c·ªßa m√¨nh r·∫•t Nguy·ªÖn C√¥ng Tr·ª©.

Tr√™n ƒë√¢y l√Ý b√Ýi vƒÉn m·∫´u ph√¢n t√≠ch c√°i t√¥i trong b√Ýi th∆° B√Ýi ca ng·∫•t ng∆∞·ª°ng. Ngo√Ýi ra, c√°c em c√≥ th·ªÉ tham kh·∫£o th√™m:

—–Mod Ng·ªØ vƒÉn bi√™n so·∫°n v√Ý t·ªïng h·ª£p—–

Bạn đang xem bài viết: Phân tích cái tôi trong bài thơ Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ. Thông tin do Wingroup VN chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Sale off:

Best post:

Cách Mở Nắp Hộp Cơm Bị Hấp Hơi, Mẹo Vặt: Mở Nắp Chai Lọ Khi Vô Tình Vặn Quá Chặt
Cách Mở Nắp Hộp Cơm Bị Hấp Hơi, Mẹo Vặt: Mở Nắp Chai Lọ Khi Vô Tình Vặn Quá Chặt
Cách Hấp Má Heo Ngon – Cách Làm Đầu Heo Hấp Hành
Cách Hấp Má Heo Ngon – Cách Làm Đầu Heo Hấp Hành
Cách Hấp Khi Không Có Nồi Hấp, Cách Hấp Cách Thuỷ Bằng Bếp Ga Và Nồi Cơm Điện
Cách Hấp Khi Không Có Nồi Hấp, Cách Hấp Cách Thuỷ Bằng Bếp Ga Và Nồi Cơm Điện
Cách Đuổi Quỷ Hấp Tinh Quỷ” Theo, Quỷ Hấp Tinh Là Gì
Cách Đuổi Quỷ Hấp Tinh Quỷ” Theo, Quỷ Hấp Tinh Là Gì
Cách Hấp Bánh Bột Lọc Bằng Lò Vi Sóng ), Bánh Lọc Ngon Tại Đà Nẵng
Cách Hấp Bánh Bột Lọc Bằng Lò Vi Sóng ), Bánh Lọc Ngon Tại Đà Nẵng
Cách Làm Óc Bò Hấp Gừng Cực Ngon, Bổ Mà Không Bị Tanh, 3 Cách Chưng Óc Heo Vừa Đơn Giản Lại Dinh Dưỡng
Cách Làm Óc Bò Hấp Gừng Cực Ngon, Bổ Mà Không Bị Tanh, 3 Cách Chưng Óc Heo Vừa Đơn Giản Lại Dinh Dưỡng
Cá Mòi Kho & Cách Kho Cá Mòi Rục Xương, 3 Cách Kho Cá Mòi Bằng Nồi Áp Suất Ngon Bá Cháy
Cá Mòi Kho & Cách Kho Cá Mòi Rục Xương, 3 Cách Kho Cá Mòi Bằng Nồi Áp Suất Ngon Bá Cháy
Chế Biến Ngọc Dương Dê Đúng Cách Chế Biến Ngọc Dương Hấp Gừng
Chế Biến Ngọc Dương Dê Đúng Cách Chế Biến Ngọc Dương Hấp Gừng
Cách Tính Hàng Tồn Kho Chậm Luân Chuyển, Kiểm Toán Phần Hành Hàng Tồn Kho
Cách Tính Hàng Tồn Kho Chậm Luân Chuyển, Kiểm Toán Phần Hành Hàng Tồn Kho
Cách Hấp Lại Bánh Chưng Bằng Lò Vi Sóng Đúng Cách, An Toàn, Cách Rã Đông Bằng Lò Vi Sóng Đúng Cách, An Toàn
Cách Hấp Lại Bánh Chưng Bằng Lò Vi Sóng Đúng Cách, An Toàn, Cách Rã Đông Bằng Lò Vi Sóng Đúng Cách, An Toàn
Món Ngon, Cách Pha Nước Chấm Thịt Mèo Hấp Ngon Đúng Vị, Cách Làm Nước Chấm Thịt Mèo
Món Ngon, Cách Pha Nước Chấm Thịt Mèo Hấp Ngon Đúng Vị, Cách Làm Nước Chấm Thịt Mèo
Cách Tải Kho Báu Huyền Thoại Bản Trung Quốc, Kho Báu Huyền Thoại Vip 11
Cách Tải Kho Báu Huyền Thoại Bản Trung Quốc, Kho Báu Huyền Thoại Vip 11
Top 18 Cách Kho Cá Chuồn Kho Thơm Mới Nhất 2022, Top 18 Cách Nấu Cá Chuồn Kho Thơm Mới Nhất 2022
Top 18 Cách Kho Cá Chuồn Kho Thơm Mới Nhất 2022, Top 18 Cách Nấu Cá Chuồn Kho Thơm Mới Nhất 2022
Cách Làm Dúi Hấp Nguyên Con Dúi Chế Biến Món Gì Ngon Nhất, Hướng Dẫn Làm Thịt Dúi
Cách Làm Dúi Hấp Nguyên Con Dúi Chế Biến Món Gì Ngon Nhất, Hướng Dẫn Làm Thịt Dúi
New Bật Mí Cách Hấp Thịt Mèo Với Ngải Cứu, Hướng Dẫn Làm Thịt Mèo Cực Ngon
New Bật Mí Cách Hấp Thịt Mèo Với Ngải Cứu, Hướng Dẫn Làm Thịt Mèo Cực Ngon

Categories